Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Mercedesonderdeel.nl.

Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van de geleverde goederen, aanvaardt de tegenpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Al onze vermelde prijzen zijn marge prijzen en eventuele verzendkosten zijn voorzien van btw.

 

Orders / Overeenkomsten

Onder orders wordt verstaan alle online, telefonische, schriftelijke alsook per E-mail gedane bestellingen aan Mercedesonderdeel.

Overeenkomsten tussen de wederpartij en Mercedesonderdeel, die deze overeenkomst heeft (digitaal) ondertekend zijn geldend voor wat betreft de prijs afspraken die op deze overeenkomst staan vermeld alsook voor de te leveren goederen.

Mercedesonderdeel heeft het recht alle lopende overeenkomsten te annuleren of slechts te leveren tegen contante betaling, ingeval de wederpartij in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens Mercedesonderdeel na te komen.

Annulering van de overeenkomst is niet toegestaan, tenzij deze op grond van de wet zou kunnen worden gevorderd of zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien.

Overeenkomsten / orders van de wederpartij en die ook door Mercedesonderdeel erkend worden dienen door deze te worden uitgevoerd en tijdig te worden geleverd.

 

Reclamaties

Indien een door klant ontvangen onderdeel defect blijkt te zijn, mag het onderdeel retour gezonden worden. De prijs van het onderdeel alsmede de verzendkosten worden dan vergoed. De klant is zelf verantwoordelijk voor het te bestellen onderdeel met onderdeelnummer. Indien er twijfels zijn over het betreffende onderdeel en toepasbaarheid daarvan, diens er vooraf contact opgenomen te worden met mercedesonderdeel.nl.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclamaties over de goederen/facturen binnen 7 dagen na aflevering van de goederen bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en).

Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat de wederpartij de goederen te hebben goedgekeurd. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden dan ook niet behandeld.

Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat er door de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

 

Overmacht

Mercedesonderdeel.nl, die door overmacht belemmerd kan worden in de uitvoering van de overeenkomsten/order, heeft het recht zich onder kennisgeving hiervan aan de wederpartij bij aangetekend schrijven, binnen 5 dagen na het ontstaan van de overmacht zich te ontslaan van verdere uitvoering der overeenkomst / order.

Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst / order redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd. Derhalve zal o.a. als overmacht kunnen gelden: brand, stakingen en uitsluitingen, bedrijfsstoringen bij Mercedesonderdeel c.q. bij onze leveranciers, transportmoeilijkheden, of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de Overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden.

 

Levering, Transport en Risico

Bij verzending van goederen komen de verzend en/of transportkosten voor de rekening van de wederpartij, boven dit bedrag zijn de verzendkosten en/of transportkosten voor Mercedesonderdeel. Tenzij anders overeengekomen.

De levering geschiedt af ons bedrijf. Op het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten gaat het risico van de goederen op de wederpartij over, ook als op de vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. vermeld staat dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Mercedesonderdeel bepaald zonder dat zij daar enige aansprakelijkheid voor dragen.

Indien Mercedesonderdeel de bestelde goederen niet tijdig aflevert, is de wederpartij verplicht Mercedesonderdeel een additionele termijn van 4 weken toe te staan zodat Mercedesonderdeel wordt geacht deze goederen alsnog te kunnen leveren. Deze additionele leveringstermijn wordt geacht te zijn ingegaan nadat deze een schriftelijke sommatie van de wederpartij bij ons ingediend is. Blijft Mercedesonderdeel na deze leveringstermijn van 4 weken in gebreke de bestelde goederen te leveren, dan heeft de wederpartij het recht de order / overeenkomst te annuleren zonder recht te hebben op enige schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

Behoudens de algemeen geldende rechtenregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatste overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.

Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheden ten allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons nadrukkelijk en volledig.

 

Betaling

Betaling dient netto vooraf te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening.

De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt in geval van een achteraf betaling.

Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, geldt de overeenkomst / order als ontbonden zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te (doen) halen overeenkomstig het hierna bepaalde onder  “Eigendomsvoorbehoud”, de wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van C 125,– per dag dat hij hiermee in gebreke is / blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.

Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in het verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Mercedesonderdeel doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds.

De wederpartij kan zijn betalingsverplichting slechts opschorten indien hij, na het schriftelijk indienen van een reclamatie als bedoeld in artikel 3, binnen 7 dagen na het definitief afwijzen der reclame door Mercedesonderdeel per aangetekende brief het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. In alle overige gevallen laat het indienen van reclames de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling onverlet.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven eigendom van Mercedesonderdeel tot de koopprijs volledig is betaald.

De wederpartij is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in hand te geven of als zekerheid, in de ruimste zin, tegenover derden te doen dienen en is, in geval van niet tijdige betaling, gehouden de nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning van Mercedesonderdeel aan deze terug te geven.

Bij doorverkoop wordt Mercedesonderdeel rechthebbende op de koopprijs der goederen, terwijl koper op de eerste aanmaning van Mercedesonderdeel zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan een akte van cessie, waarbij de koper zijn vorderingen op zijn afnemer cedeert aan Mercedesonderdeel en wel tot het bedrag van de door de wederpartij verschuldigde koopprijs.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de, binnen het Mercedesonderdeel vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Het in lid A. bepaalde laat onverlet ons het recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.